برسی کامل زبان برنامه نویسی python

برسی کامل زبان برنامه نویسی python
استفاده ها، نقاط قوت و ضعف این زبان برنامه نویسی محبوب