فواید یادگیری الگوریتم و ساختمان داده (درک علوم کامپیوتر)

فواید یادگیری الگوریتم و ساختمان داده (درک علوم کامپیوتر)
شاید عمده افراد (خودمم جزو همین دسته بودم) در اولین برخوردشون با زبان...