ALM چیستی و چرایی !

ALM چیستی و چرایی !
ALM چیست و شامل چه مفاهیمی می‌شود