چگونه با پایتون از گیت هاب اطلاعات استخراج کنیم؟

چگونه با پایتون از گیت هاب اطلاعات استخراج کنیم؟
روش خوندن اطلاعات یک ریپوزیتوری گیت هاب با کد پایتون