قابلیتی در سی که سی پلاس پلاس فاقد آن است

سی قابلیتی دارد که سیمن پلاس پلاس ندارد .