چرا واجب است CMake یاد بگیریم؟

چرا واجب است CMake یاد بگیریم؟
یک برنامه نویس C/C++ بدون CMake مثل یک زنبور بی عسل است