کد نویسی تمیز را شروع کنیم

هدف اصلی اصلاح کد(Refactoring) مبارزه با بدهی های فنی است.پس باید از ا...