تنظیمات مفید Resharper و VisualStudio 2019 برای برنامه نویسی بهتر

تنظیمات مفید Resharper و VisualStudio 2019 برای برنامه نویسی بهتر
در این پست تنظیماتی برای بهبود و افزایش سرعت کد نویسی و تمیز بودن کد م...