مغایرت Collation در دیتابیس SQL Server

مغایرت Collation در دیتابیس SQL Server
مغایرت Collation در سطح دیتابیس یا سرور، SQL Server به ما این امکان رو...