کانفیگ vsCode جهت کامپایل CPP

کانفیگ vsCode جهت کامپایل CPP
آموزش مذکور به همراه فایل ویدئویی می باشد .