کامپیوتر چجوری کار میکنه؟ - مقدمه ای از شروع برنامه نویسی

کامپیوتر چجوری کار میکنه؟ - مقدمه ای از شروع برنامه نویسی
مقدماتی از نحوه کار کردن کامپیوتر که هر شخصی قبل از برنامه نویسی باید...