آلیس در سرزمین ffmpeg

آلیس در سرزمین ffmpeg
از چِغِر و بَد بدن بودن، تا پریدن توی دنیای وَر رفتن با محتوا و استفاد...