ساختن Custom Collection در Swift

ساختن Custom Collection در Swift
*این مطلب به همراهی مهدی حاجی محمدعلی و به عنوان تحقیق درس برنامه سازی...