یادگیری برنامه نویسی، نوع داده ای در زبانهای مختلف

با نوع داده‌ای آشنا شده و به مفهوم اونها میپردازیم