تفاوت یادگیری عمیق (Deep learning) با یادگیری ماشینی(Machine learning)

در هوش مصنوعی به دنبال طراحی و ساخت ماشینی هستیم که بتونه سه فرایند پا...