اشنایی با DOTS و توضیح علمکرد این تکنولوژی در انجین unity

اشنایی با DOTS و توضیح علمکرد این تکنولوژی در انجین unity
در این نوشته توضیحات مختصری درباره DOTS و نحوه عملکرد این تکنولوژی داد...