اصول برنامه نویسی خوب - خودت رو تکرار نکن! DRY

اصول برنامه نویسی خوب - خودت رو تکرار نکن! DRY
خودت را تکرار نکن! DRY - Don’t repeat yourself