مقایسه Entity Framework Core و Entity Framework 6

تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط م...