تفاوت دستورات Wait و Ontime در ماکرونویسی اکسل

تفاوت دستورات Wait و Ontime در ماکرونویسی اکسل
در ماکرونویسی به زبان وی بی ای تفاوت های بین دو دستور Application.Wait...