فایل بیت چیه و به چه دردی میخوره؟

فایل بیت چیه و به چه دردی میخوره؟
خب از اونجایی که یه مدت دارم سعی میکنم چیزایی که یادگرفتم رو بنویسم تا...