یک جاوا دولوپر در کانادا چقدر در آمد دارد ؟

درامد درامد و باز درامد آخر و اول تمام کار ها , گفتگو ها دوست دارم امر...