طراحی، خودکارسازی و جمع‌آوری نتایج تست پروژه gREST

طراحی، خودکارسازی و جمع‌آوری نتایج تست پروژه gREST
توی نوشته قبلی که راجع به