تفاوت های مهم بین HTTPv1.0 و HTTPv1.1

تفاوت عمده بین HTTP 1.0 و HTTP1.1در این است که HTTPv1.0برای هر یک از پ...