من نا امید نمیشم !

من نا امید نمیشم !
من به اوج بدبختی هام رسیدم به اوج شکست ها م رسیدم ولی امروز بهتون میگم...