برنامه نویسی به زبان کاتلین - انواع داده در کاتلین - بخش دوم

https://www.aparat.com/v/wgDGn نکات مهمنوع داده های Float و Double بر...