بهترین کد کدی هست که نوشته نشود.(قسمت اول)

بهترین کد کدی هست که نوشته نشود.(قسمت اول)
در این مقاله من تجربه خودم رو راجب سیستم های Distributed و Real-time...