اصول برنامه نویسی خوب - !KISS - اصل سادگی

اصول برنامه نویسی خوب - !KISS - اصل سادگی
به ساده ترین شکل ممکن کد بزنید. وقتی روشهای ساده برای نوشتن کد وجود دا...