تفاوت بین Framework و Library چیه ؟

تفاوت بین Framework و Library چیه ؟
این دو واژه را به جای یکدیگر به کار نبرید ...