ایجاد پروژه آیونیک در لینوکس علیرغم تحریمها

ایجاد پروژه آیونیک در لینوکس علیرغم تحریمها
یکی از بزرگترین مشکلات برنامه نویسان ایرانی تحریم بسیاری از کتابخانه ه...