انجام Migration بر روی صفحات ASPX

در این قسمت از این آموزش می خواهیم در رابطه با نکات مربوط به انجام Mig...