وراثت (inheritance) در برنامه‌نویسی چیست؟

وراثت (inheritance) در برنامه‌نویسی چیست؟
وراثت چیز عجیبیه!!!