ماشین لرنینگ #2 : پیش بینی نژاد سگ

ماشین لرنینگ #2 : پیش بینی نژاد سگ
از این یکی پروژه خوشم میاد. توی این یکی پروژه میخوایم بیایم با استفاده...