آشنایی با انواع نگارش واژگان در برنامه نویسی (تعریف متغیر و ...)

آشنایی با انواع نگارش واژگان در برنامه نویسی (تعریف متغیر و ...)
یکی از مواردی که باعث خواناتر شدن کدها، توی برنامه نویسی و ایجاد API ه...