کتابخانه netifaces در پایتون

کتابخانه netifaces در پایتون
ماژول netifaces در Python تاحالا شده بخواهید با استفاده از Python اطلا...