موتورهای جستجو - بررسی نحوه عملکرد و پیاده سازی (قسمت دوم)

موتورهای جستجو - بررسی نحوه عملکرد و پیاده سازی (قسمت دوم)
در این نوشته، سعی کردم چالش های مربوط به طراحی لایه های مختلف یک موتور...