شی گرایی در پایتون

شی گرایی در پایتون
پایتون به طور کامل از object oriented پشتیبانی میکند. همه چیز در پایتو...