ده موضوع که مدیران فن آوری اطّلاعات برای پیاده سازی ITIL باید بدانند.

ده موضوع که مدیران فن آوری اطّلاعات برای پیاده سازی ITIL باید بدانند.
امروزه اهمّیت استفاده از چارچوب‌های مدیریتی جهت استقرار صحیح یا بهبود...