دسترسی به کدهای سی++ در زبان های مدیریت شده توسط P/Invoke

مدت ها بود که موضوع مناسبی به ذهنم نمیرسید تا در موردش بنویسم، تا اینک...