چگونه uuid را مدل ایجاد کنیم

چگونه uuid را مدل ایجاد کنیم
چگونه uuid را مدل ایجاد کنیم