پراکسی سرور چیست و چگونه کار می کند؟

پراکسی سرور چیست و چگونه کار می کند؟
سرور پروکسی، به عنوان یک دروازه ای بین شما و دنیای اینترنت می باشد. ای...