چگونه از چندین میلیون رکورد به تنها دو رکورد رسیدم!

چگونه از چندین میلیون رکورد به تنها دو رکورد رسیدم!
تو این نوشته توضیح میدم که چطور با طراحی راه حل جدید از چندین میلیون ر...