معرفی RabbitMQ: بخش دوم، آشنایی با Exchange ها، Routing Key ها و Binding ها

معرفی RabbitMQ: بخش دوم، آشنایی با Exchange ها، Routing Key ها و Binding ها
در این بخش یاد میگیریم که Exchange و Binding و Routing Key چیست؟ اینکه...