هوش مصنوعی و زبان های برنامه نویسی (قسمت اول)

زبان های برنامه نویسی بسیاری با ویژگی های گوناگون وجود دارند که متناسب...