تولید اعداد رندوم با پایتون و numpy

تولید اعداد رندوم با پایتون و numpy
چطور با استفاده از پایتون و numpy انواع مختلفی از اعداد تصادفی رو تولی...