نقشه راه یادگیری html

نقشه راه یادگیری html
از قسمتایی میگم که بلد بودنشون واجبه !