شما در مواقع برنامه نویسی موزیک گوش میدید؟

شخصا بیشتر اوقاتی که کد میزنم در حال گوش کردن به انواع موسیقی هستم ! و...