مدل مارپیچ در مهندسی نرم افزار (Spiral)

مدل مارپیچ در مهندسی نرم افزار (Spiral)
الگوی مارپیچ در مهندسی نرم افزار، یکی از پیشروترین مدل ها در زمان خود...