هر کسی را بهر کاری ساختند!

هر کسی را بهر کاری ساختند!
توضیح کوتاهی در‌مورد single responsibility principleاگر با دنیای مهندس...