کمی دیوانه‌بازی با f-string های python

کمی دیوانه‌بازی با f-string های python
انجام کار های عجیب غریب با custom formatting در پایتون