ویژگی جدید پایتون 3.10: Structural pattern matching

ویژگی جدید پایتون 3.10: Structural pattern matching
در این پست قراره درمورد یکی از ویژگی های فوق العاده قدرتمندی که در پای...